De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466

Het bestuur  
De Regenboog is ťťn van de twee scholen van de Vereniging 'Een school met de Bijbel' te Amerongen.

Het bevoegd gezag van de school bestaat uit vrij≠willigers: ouders, die het christelijk onder≠wijs een warm hart toedragen en hier hun vrije tijd voor beschikbaar stellen. De vereniging werkt sinds 1 augustus 2011 volgens het bestuursmodel waarin bestuurstaken gemandateerd en gedelegeerd worden aan de directeuren. De taken van de directeuren zijn vastgelegd in een managementstatuut. Zij zijn naast hun verantwoordelijkheden voor de leiding van de scholen dus belast met bestuurlijke taken en bevoegdheden. De directeuren hebben de functie van uitvoerend bestuurder en functioneren als bestuur in materiŽle zin.

Het bevoegd gezag fungeert als bestuur in wettelijke zin en is de intern toezichthouder. Zij houdt zich niet bezig met beleidsvorming en beleidsvaststelling, hoewel het bestuur formeel (bestuurlijk) verantwoordelijk blijft.

Jaarlijks verantwoordt het bestuur haar activiteiten en de financiŽn middels een bestuursverslag inclusief de jaarrekening.

Klik hier voor het laatste bestuursverslag
Klik hier voor de laatste jaarrekening

Klik hier voor de stakingsbrief 12 december 2017
Klik hier voor de stakingsbrief 14 maart 2018

Het postadres van het bestuur is:

Vereniging 'Een school met de Bijbel'
Postbus 9
3958 ZT  Amerongen
Email: hheuvelman@outlook.com