De Regenboog Prinses Beatrixlaan 34 3958 XK Amerongen 0343 452466
Wat we doen
Op De Regenboog kunnen ouders op verschillende manieren betrokken zijn bij de school en deelnemen aan de meest uiteenlopende activiteiten. De ouderraad is hier één van.
De ouderraad is een groep ouders, die in samenwerking met leerkrachten en de medezeggenschapsraad (mr@regenboogamerongen.nl), zoveel mogelijk de belangen van alle kinderen wil behartigen. Op allerlei terreinen binnen de schoolorganisatie hebben zij een ondersteunende rol. Dit varieert van het helpen opzetten en organiseren van activiteiten tot het beheren en innen van de ouderbijdrage. Zij vormt het coördinatiecentrum van de (feestelijke) activiteiten op De Regenboog en speelt hierbij een belangrijke rol het hele jaar door. Naast de ondersteuning bij en organisatie van activiteiten, helpen de leden van de oudercommissie daar waar nodig is binnen de school.

Onze ouderraad bestaat uit een aantal zeer actieve ouders. Zij zijn 'gespeciali­seerd' in het organiseren van allerlei activi­teiten op school, zoals: de ouderavond, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, deelname aan de avondvierdaagse, schoolreisjes, eindejaarsfeest van groep 8 en meer! Alle klussen van praktische aard worden door deze groep aangepakt. In de ouderraad hebben op dit moment (schooljaar 2016-2017) twaalf ouders en twee leerkrachten zitting. De zittingsduur is drie jaar. Leden kunnen zich na drie jaar herkiesbaar stellen.
De ouderraad is ook een belangrijk communicatiemiddel tussen school en ouders. De leden van de oudercommissie kunnen als aanspreekpunt voor de overige ouders fungeren en zij kunnen dan ook vanuit deze invalshoek allerlei gesprekspunten inbrengen.

De rol van de oudercommissie is het praktisch ondersteunen van het team om zo samen met hen een fijn schoolklimaat te bewerkstelligen voor kinderen, leerkrachten en ouders.
Om alle extra activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad aan de ouders een vrijwillige financiële bijdrage. Deze vrijwillige bijdrage is met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld op minimaal € 25,00 per kind. Meer bijdragen mag!
De bijdrage wordt gebruikt om de verschillende activiteiten, zoals hiervoor beschreven, te realiseren.
U ontvangt begin oktober via de penningmeester van de ouderraad een verzoek om uw vrijwillige bijdrage over te maken.
Mocht u meer informatie willen over de OR dan kunt u altijd één van de OR-leden, Karin Eijkelenboom (leerkracht groep 1) of Christa Mulder (leerkracht groep 5) aanspreken.