Onze kwaliteiten

Hier zijn we trots op:

Hier ziet u een opsomming van dat waar we goed in zijn en waar we onze basiskwaliteit te boven gaan. Hier zijn we trots op:
- Ouders en leerlingen worden betrokken bij het onderwijs.
- Onze leraren zijn altijd bezig met het zoeken naar mogelijkheden om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling.
- We maken gebruik van een technieklokaal waar kinderen kunnen werken aan hun onderzoekende houding.
- We dragen zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs met als doel dat de leerlingen zich kunnen ontwikkelen.
- We hebben veel aandacht voor leesbevordering: we maken gebruik van de 'Bibliotheek in school', houden elk jaar een voorleeswedstrijd, stimuleren het ontspannen lezen door middel van 'kleedje lezen', etc.
- De leraren zijn bezig zich (voortdurend) te ontwikkelen.
- De leraren zorgen voor veiligheid.
- De leraren geven de leerlingen positieve aandacht.
- We werken met een plusklas, waarin de kinderen hun eigen doelen formuleren en komen tot leren leren.

Digitale verwerking:

In groep 4 tot en met 8 vindt de verwerking van de vakken rekenen, taal en spelling grotendeels digitaal plaats. De voordelen van digitale verwerking zijn: de leerlingen krijgen direct feedback, de leerkracht kan de leerling nog beter volgen en de leerstof kan adaptief aangeboden worden. Ook bij de andere vakgebieden wordt het Chromebook ingezet. Wel houden we oog voor afwisseling en zorgen we ervoor dat de kinderen niet te lang achter elkaar naar het beeldscherm kijken. We werken met de 20-20 regel: 20 minuten schermtijd, 20 seconden wegkijken.

KiVa:

Op De Regenboog werken wij met KiVa, dit is onze methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. KiVa is een preventief, schoolbreed programma dat zich richt op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op school. KiVa zet in op een positieve groepsvorming, stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat van de school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. KiVa hanteert de no-blame methode: het gaat niet om beschuldigingen, maar om er samen voor te zorgen dat iedereen zich fijn voelt op school. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van KiVa en lezen in ons protocol sociale veiligheid.

TOV:

TOV staat voor Thematisch werken OVrijdagmiddag. Op een middag werken de leerlingen aan een thema. Het doel van TOV is dat wij de creatieve ontwikkeling stimuleren en dat leerlingen de ruimte hebben om op hun eigen niveau te ervaren, te onderzoeken en te ontwikkelen. We maken hierbij een koppeling met andere vakgebieden. We zijn van mening dat we daarmee inspelen op de veranderende maatschappij, waarin een leerling meer inzet dan alleen kennis. 

Leerlingenraad:

Op De Regenboog hebben we een leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van groep 4 tot en met 8. Deze leerlingen hebben zich verkiesbaar gesteld en zijn gekozen door hun groep. Elk schooljaar worden er nieuwe leden gekozen. Het doel is dat de leerlingen zich gehoord voelen, betrokken zijn en een stem krijgen. Daarnaast wordt op deze manier het actief burgerschap bevorderd.

Bijzondere activiteiten:

Op De Regenboog hebben onze leerlingen regelmatig een uitje buiten het standaard lesrooster om. Via Kunst Centraal krijgt elke groep een cultuur- en een kunstuitje aangeboden. In groep 5 nemen de leerlingen deel aan Natuurwijsdagen. We krijgen gastlessen van de muziekschool en de muziekvereniging. We hebben vieringen in de hal waarbij alle leerlingen en leerkrachten aanwezig zijn. Regelmatig houden we een talentenshow. Buiten schooltijd doen we mee met de Avondvierdaagse en voetbaltoernooien. We hebben een actieve Ouderraad die ons helpt bij de organisatie en uitvoering van deze activiteiten.
 
Meer informatie over onze manier van werken en ons onderwijs vindt u op deze website, op Scholen op de kaart en in onze schoolgids.