Bestuur

Vereniging 'Een School met de Bijbel'

 
De Regenboog is één van de twee scholen van vereniging 'Een School met de Bijbel' te Amerongen. Het bevoegd gezag van de school bestaat uit vrijwilligers die het christelijk onderwijs een warm hart toedragen en hier hun vrije tijd voor beschikbaar stellen. De vereniging werkt volgens het bestuursmodel waarin bestuurstaken gemandateerd en gedelegeerd worden aan de directeur-bestuurder. Voor beide scholen is er één directeur-bestuurder, dit is Heidy Verhoef. Naast de verantwoordelijkheden voor de leiding van de scholen is zij belast met bestuurlijke taken en bevoegdheden. Dit doet zij in de functie van uitvoerend bestuurder en functioneert als bestuur in materiële zin.

Het bevoegd gezag fungeert als bestuur in wettelijke zin en is de intern toezichthouder. Zij houdt zich niet bezig met beleidsvorming en beleidsvaststelling, het bestuur blijft formeel (bestuurlijk) verantwoordelijk.

De voorzitter is Feike Elmendorp en het postadres van het bestuur is: 
Postbus 9
3958 ZT Amerongen

Federatie S-O-M

 
Sinds 1 augustus 1999 is op de Utrechtse Heuvelrug een federatie van Oecumenische en Protestants Christelijke schoolbesturen gerealiseerd. De werktitel is S-O-M en staat voor Samen Onderwijs Maken. De federatie bestaat uit twee schoolbesturen met vier scholen. Het zijn de verenigingen uit Amerongen en Rhenen. De schoolbesturen en de aangesloten scholen werken met elkaar samen en ontwikkelen op verschillende terreinen gezamenlijk beleid, waarbij rekening wordt gehouden met ieders identiteit.