OR/MR

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) bestaat uit ouder(s)/verzorger(s). De OR ondersteunt het team bij de organisatie van allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten. Te denken valt aan vieringen, projecten, schoolreisjes, sportdagen en dergelijke. Ook de aankleding van de school en andere praktische klussen worden door deze groep aangepakt. Een aantal keer per jaar komt de OR bij elkaar om te vergaderen. De zittingsduur van een ouder in de OR is drie jaar. Leden kunnen zich na deze periode verkiesbaar stellen.
 

Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, dit is zo geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van het vakantierooster en de manier waarop ouders kunnen participeren binnen de school. Belangrijke besluiten worden voor advies en/of instemming voorgelegd aan de MR.

Onze werkwijze is als volgt:
  • De MR vergadert gemiddeld zes keer per schooljaar.
  • Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de MR, als toehoorder toegang tot de vergadering.
  • De leden van de raad zijn aanspreekbaar voor alle ouders en leerkrachten.
  • Via het secretariaat van de MR zijn de meeste stukken op te vragen.
  • De MR bestaat uit 4 leden, waarvan twee ouders en twee leerkrachten.